Odstraszający efekt sprawy Juliana Hessenthalera: ściganie karne nie może prowadzić do ograniczania wolności opinii - Europejskie prawa cyfrowe (EDRi) (2023)

Na początku procesu przeciwko doradcy ds. bezpieczeństwa Julianowi Hessenthalerowi, który odegrał kluczową rolę w nakręceniu tzw. wpływ na przyszłe źródła lub sygnalistów oraz korzystanie z wolności opinii, wolności prasy i wolności informacji. Julian Hessenthaler przebywa w areszcie od końca 2020 r. (początkowo w oczekiwaniu na ekstradycję, obecnie w oczekiwaniu na proces) z powodu postawionych mu zarzutów związanych z narkotykami i dokumentami.

PrzezEpicentrum.działa(autor gościnny)· 8 września 2021 r

Na początku procesu doradca ds. bezpieczeństwa Julian Hessenthaler, który odegrał kluczową rolę w powstaniu tzw.1, 15 austriackich i międzynarodowych organizacji praw człowieka wyraża zaniepokojenie, że jego nadmierne ściganie karne może – celowo – mieć odstraszający wpływ na przyszłe źródła lub demaskatorów oraz korzystanie z wolności opinii, wolności prasy i wolności informacji. Julian Hessenthaler przebywa w areszcie od końca 2020 r. (początkowo w oczekiwaniu na ekstradycję, obecnie w oczekiwaniu na proces) z powodu postawionych mu zarzutów związanych z narkotykami i dokumentami. Szereg ekspertów, w tym z epicentre.works, a także znany profesor praw człowieka Manfred Nowak przeanalizowało sprawę i wyraziło poważne obawy, że śledztwo zostało oparte na częściowo skonstruowanych oskarżeniach, które zostały wykorzystane do zdyskredytowania i zatrzymania pana Hessenthalera .

„Wolność opinii i wolność informacji należą do najwyższych dóbr i stanowią kamień węgielny każdego wolnego i demokratycznego społeczeństwa. Chronią zarówno otrzymywanie, jak i przekazywanie informacji i idei” – podkreśla Heinz Patzelt, Sekretarz Generalny Amnesty International Austria. I dodaje: „Nagranie z tzw. wideo z Ibizy ujawniło wysoce wątpliwy stosunek byłego wicekanclerza Heinza-Christiana Strache do wolności prasy, praworządności i korupcji. Publikacja filmu, możliwa dzięki Julianowi Hessenthalerowi, zapoczątkowała dyskusję cieszącą się dużym zainteresowaniem opinii publicznej i pozwoliła opinii publicznej wyrobić sobie opinię na temat przydatności Heinza-Christiana Strache'a do sprawowania urzędu publicznego”. Thomas Lohninger, dyrektor wykonawczy epicentre.works, podkreśla: „Udostępnianie i publikowanie wideo było chronione w ramach wolności wypowiedzi – zostało to ustalone zarówno przez austriacką2i niemieckim3sądownictwo. Istnieje zatem silne poczucie, że władze austriackie uciekają się teraz do innych zarzutów karnych lub przynajmniej ścigają je w przesadny sposób, aby uciszyć Juliana Hessenthalera. Najwyraźniej robi się z niego przykład, aby zniechęcić potencjalnych przyszłych informatorów do swobodnego wyrażania opinii”.

Pościg w całej Europie i w całej Europie

Sposób, w jaki władze ścigały Juliana Hessenthalera, przypomina porywający kryminał: począwszy od oskarżenia Heinza-Christiana Strache'a i Johanna Gudenusa o próbę szantażu w związku z nagraniem z Ibizy, Julian Hessenthaler był poszukiwany w wielu krajach UE za kilka miesięcy. Chociaż ostatecznie nie postawiono mu zarzutu popełnienia tego pierwotnego przestępstwa, na nim oparto nakaz jego zatrzymania, europejski nakaz aresztowania i pościg w całej Europie.

W tym wyjaśniono dotychczasowy przebieg sprawypapier w tle. Aby umożliwić zainteresowanemu społeczeństwu wyrobienie sobie własnej opinii na temat dotychczasowych działań ścigania karnego, epicentre.workspublikuje zredagowane fragmenty (442 strony) akt sądowych. Amnesty International i epicentre.works będą na początku procesu 8 września w St. Pölten. epicentre.works będzie obserwować cały proces.

Znalezienie Juliana H. było koniecznością

W tym celu kolejno wykonano następujące europejskie nakazy dochodzeniowe4: dostęp do kont bankowych, przeszukania domów i lokali, inwigilacja telefoniczna przy użyciu łapaczy IMSI, analiza lokalizacji komórek i odzyskiwanie danych dotyczących przelotu pasażera (PNR) lotów odbytych przez podejrzanych lub Johanna Gudenusa w okresie od 1 stycznia 2017 r. do 17 maja 2019 r. Inne przyjęte środki dochodzeniowe to analiza lokalizacji komórek5w okolicach biura prawnika Juliana Hessenthalera w Berlinie, konfiskaty serwerów i transgraniczne poszukiwania pojazdów używanych przez Hessenthalera. Osoby mu bliskie zostały objęte inwigilacją fizyczną lub telefoniczną. Jasnym celem było znalezienie6twórcy filmu z Ibizy oraz aresztowania go i ekstradycji do Austrii.

Bezczynność władz i polityczny wpływ na śledztwo

„To, czy Julian Hessenthaler popełnił przestępstwa związane z dokumentami i narkotykami, o które jest teraz oskarżony, musi zostać rozstrzygnięte w sądzie. Jednak ogromna intensywność, nakłady zasobów i sama głębia interwencji zastosowanych w celu zbadania Juliana Hessenthalera, któremu obecnie przysługuje domniemanie niewinności, są niezwykłe” – mówi Thomas Lohninger, dyrektor wykonawczy epicentre.works. Kontynuuje: „Gdyby władze austriackie wykazywały równą gorliwość w badaniu dowodów przedstawionych przez adwokata M. dotyczących korupcji pana Strache'a7w 2015 r., podobnie jak w przypadku śledztwa w sprawie Juliana Hessenthalera, w ogóle nie byłoby potrzeby tworzenia filmu z Ibizy”. Heinz Patzelt, sekretarz generalny Amnesty International w Austrii, dodaje: „Innym powodem do niepokoju, że mogły istnieć wpływy polityczne, jest sposób przydziału siły roboczej grupy zadaniowej, co potwierdziła parlamentarna komisja śledcza: Z ponad 20 członków grupy zadaniowej , siedemnastu prowadziło śledztwo w sprawie Juliana Hessenthalera, a tylko trzech w imieniu prokuratury antykorupcyjnej prowadziło śledztwo w sprawie pana Strache'a.8

Wolność prasy i wolność opinii nie są w Austrii odpowiednio chronione

Eksperci z organizacji praw człowieka, którzy śledzą tę sprawę, są zgodni: szczególna motywacja ścigania Juliana Hessenthalera wysyła problematyczny sygnał do wszystkich potencjalnych źródeł i demaskatorów. „Ci, którzy ujawnią zbyt wiele prawdy, będą musieli stawić czoła dochodzeniu karnemu, w razie potrzeby ponad granicami międzynarodowymi” — mówi Thomas Lohninger, dyrektor wykonawczy epicentre.works. To nieuchronnie działa jako środek odstraszający, który zniechęca innych demaskatorów do ujawniania informacji i ostatecznie może ograniczyć wolność opinii i prasy w Austrii. „Ostatnio obserwujemy powtarzające się próby podważenia wolności słowa i prasy w Austrii” — zgadza się Heinz Patzelt. Wskazuje na liczne postępowania sądowe, które są wszczynane przeciwko organizacjom medialnym lub indywidualnym dziennikarzom w celu ingerencji w ich relacje.

Dyrektywa UE w sprawie ochrony sygnalistów

Na tle tej sprawy eksperci apelują teraz do rządu: Praca organów ścigania musi być bezstronna i niezależna od partii politycznych. Już samo pojawienie się wpływu politycznego na pracę organów ścigania stanowi zagrożenie dla praworządności. Austria ma czas do końca 2021 roku na wdrożenie unijnej dyrektywy sygnalistów. W tym ważnym projekcie należy zwrócić szczególną uwagę na ochronę sygnalistów. Po opublikowaniu filmu z Ibizy prezydent Austrii Alexander Van der Bellen powiedział, że „takimi nie jesteśmy”. Ale oznacza to również: potrzebujemy przejrzystego rządu, niezależnych organów ścigania i lepszej ochrony osób, które ujawniają uchybienia i wykroczenia.

Artykuł został opublikowany jako pierwszy przez członka EDRi, epicentre.worksTutaj.

Źródło zdjęcia: Sueddeutsche Zeitung | Lustro

 • epicentrum. działa
 • Amnesty International Austria
 • ARTYKUŁ 19
 • Plan na rzecz wolności słowa
 • Międzynarodowa sieć informowania o nieprawidłowościach
 • Centrum Dziennikarstwa Śledczego
 • Globalne przecieki
 • Europejska Unia Swobód Obywatelskich (Wolności)
 • Wiedeńskie Forum na rzecz Demokracji i Praw Człowieka
 • Fundacja Electronic Frontier (EFF)
 • X-net
 • Centrum Badań Zatrudnienia i Pracy, University of Greenwich
 • Campax Szwajcaria
 • Obywatel D
 • Reporterzy bez Granic (RSF)

przypisy
[1]https://en.wikipedia.org/wiki/Ibiza_affair
[2] Austriacki Sąd Najwyższy, 23 stycznia 2020 r., sygn. sprawy 6Ob236/19b
[3] Zwolnienie, prokuratura w Hamburgu, sygn. akt 7101 Js 337/19
[4]Załącznik 1: Zlecenia dochodzeniowe
[5]Załącznik 2: 17. sprawozdanie ad hoc, 13 września 2019 r., strony 4, 6, 8
[6]Azałącznik 3: EIO, 29 lipca 2019 r., strony 1, 7, 8, 11, 13
[7]Załącznik 4: notatka z akt, 27 marca 2015 r., spotkanie Holzer/Csefana z prawnikiem RaminM.
[8]Parlamentarna komisja śledcza, protokół przesłuchania pana Purkarta, 9 czerwca 2020, s. 14

FAQs

Czy pokrzywdzony może przeglądać akta? ›

15. Pokrzywdzony, za zgodą prowadzącego postępowanie, może w toku tego postępowania przeglądać akta i sporządzać z nich odpisy, a także złożyć zażalenie na odmowę udostępnienia akt (art. 156 § 1 i 5 kpk, art. 159 kpk).

Czy pokrzywdzony może brać udział w przesłuchaniu podejrzanego? ›

Prokurator, obrońca oraz pełnomocnik pokrzywdzonego mają prawo wziąć udział w przesłuchaniu. Osoba wymieniona w art. 51 § 2 lub osoba pełnoletnia wskazana przez pokrzywdzonego ma prawo również być obecna przy przesłuchaniu, jeżeli nie ogranicza to swobody wypowiedzi przesłuchiwanego.

Czy sąd może odrzucić akt oskarżenia? ›

Czy sąd może odrzucić akt oskarżenia? Warto mieć na uwadze, że każdy złożony akt oskarżenia podlega dokładnemu sprawdzeniu. Zgodnie z przepisami postępowanie karne nie może toczyć się w oparciu o błędnie przygotowany akt oskarżenia. Co więcej, zdarzają się sytuacje, kiedy sąd odrzuca składany przez prokuratora wniosek.

Czy obywatel Polski ponosi odpowiedzialność wg polskiej ustawy karnej gdy popełni przestępstwo za granicą? ›

Prze- pis art. 109 KK stanowi, że ustawę karną polską stosuje się do obywatela polskiego, który popełnił przestępstwo za granicą. Warunkiem odpowiedzialności obywatela polskiego za czyn popełniony za granicą jest zaistnienie podwójnej przestępności czynu (art. 111 § 1 KK).

Kiedy oskarżony może zapoznać się z aktami sprawy? ›

Po wniesieniu aktu oskarżenia (lub innego wniosku - np. w trybie art. 335 k.p.k.), akta sprawy znajdują się w sądzie. Na tym etapie sprawy prawo wglądu w akta przysługuje zawsze stronom - oskarżycielowi i oskarżonemu, oraz ich obrońcom, pełnomocnikom i przedstawicielom ustawowym.

Czy akta sprawy karnej są jawne? ›

Dostęp do akt w sprawach karnych

Art. 156 § 1 KPK. „Stronom, obrońcom, pełnomocnikom i przedstawicielom ustawowym udostępnia się akta sprawy sądowej oraz daje możność sporządzenia z nich odpisów lub kopii. Za zgodą prezesa sądu akta te mogą być udostępnione również innym osobom.

Czy podejrzany może mieć obrońcę? ›

3. Na żądanie podejrzanego przy jego przesłuchaniu może być obecny obrońca (art. 301).

Jakie prawa ma osoba pokrzywdzoną? ›

Dostęp do akt. Pokrzywdzony ma prawo do dostępu do akt prowadzonej sprawy, jak też sporządzania z nich odpisów i kopii. Jeśli chce uzyskać dostęp do akt sprawy i wykonać ich kopie, musi w tym celu złożyć wniosek do organu prowadzącego na danym etapie postępowania.

Jak długo czeka się na odpowiedź z prokuratury? ›

Zgodnie z ogólną zasadą śledztwo powinno być ukończone w ciągu 3 miesięcy. W uzasadnionych wypadkach śledztwo może zostać przedłużone na dalszy czas oznaczony, nie dłuższy jednak niż rok. W szczególnie uzasadnionych wypadkach termin do zakończenia śledztwa może zostać przedłużony na dalszy czas oznaczony.

Czy sąd może zmienić akt oskarżenia? ›

Poprawienie błędnej kwalifikacji prawnej czynu nie pozwala na zmianę trybu ścigania oskarżonego. W toku postępowania karnego sąd odwoławczy może, to oczywista oczywistość, zmienić kwalifikację zarzucanego czynu, o ile nie jest to wynikiem innych ustaleń.

Kiedy sąd może umorzyć postępowanie karne? ›

Kodeks karny, zgodnie z którym sąd może warunkowo umorzyć postępowanie karne, jeżeli wina i społeczna szkodliwość czynu nie są znaczne, okoliczności jego popełnienia nie budzą wątpliwości, a postawa sprawcy nie karanego za przestępstwo umyślne, jego właściwości i warunki osobiste oraz dotychczasowy sposób życia ...

Jak się bronić w sądzie karnym? ›

Aby móc bronić Cię w sądzie, musisz podpisać pełnomocnictwo, czyli zgodę na reprezentowanie Twojej osoby w postepowaniu sądowym. z urzędu – osoba, która została przydzielona do obrony Twojej osoby. Dzieje się tak, gdy nie jesteś w stanie ponieść kosztów obrony w procesie.

Czy polskie prawo działa za granicą? ›

Wszystkie polskie przepisy karne, niezależnie od chronionego w nich przedmiotu, są wiążące dla obywatela polskiego przebywającego za granicą”.

Czy polska ustawa rozciąga się na czyny obcokrajowców popełnionych za granicą? ›

Co do zasady cudzoziemcy, którzy popełnili przestępstwo lub wykroczenie na terytorium Polski, ponoszą taką samą odpowiedzialność jak obywatele polscy. Toczy się wobec nich identyczne postępowanie i grozi taka sama kara przewidziana przez kodeks karny lub kodeks wykroczeń.

Kiedy zachodzi odpowiedzialność za wykroczenie popełnione za granicą? ›

Odpowiedzialność za wykroczenie popełnione za granicą zachodzi tylko wtedy, gdy przepis szczególny taką odpowiedzialność przewiduje. Wykroczenie uważa się za popełnione w czasie, w którym sprawca działał lub zaniechał działania, do którego był obowiązany.

Kto może zajrzec w akta sprawy? ›

Prawo wglądu do akt sprawy mają strony postępowania (powód, pozwany, wnioskodawca, uczestnik, oskarżony, oskarżyciel, oskarżyciel posiłkowy) oraz ich pełnomocnicy. Wymienione osoby mają prawo sporządzania notatek, zawnioskowania o wydanie kserokopii oraz wykonania fotokopii.

Jak sprawdzić czy toczy się postępowanie karne? ›

Wystarczy, że założysz sobie konto na platformie e-sądu, zalogujesz się tam i sprawdzisz aktualnie prowadzone sprawy. Już na etapie złożenia pozwu będziesz mieć wiedzę o toczących się sprawach.

Czy adwokat ma wgląd do akt? ›

Uprawnionymi do żądania dostępu do akt postępowania przygotowawczego na mocy art. 156 § 5 k.p.k. są strony, obrońcy, pełnomocnicy oraz przedstawiciele ustawowi stron. (zob.: Dostęp do akt postępowania przygotowawczego stron, obrońców, pełnomocników i przedstawicieli ustawowych).

Kiedy rozprawa nie jest jawną? ›

Art. 308. § 1. Sąd wyłącza jawność całości albo części rozprawy, jeżeli jawność mogłaby obrażać dobre obyczaje, wywołać zakłócenia spokoju publicznego lub ujawnić okoliczności, które ze względu na ważny interes państwa powinny być zachowane w tajemnicy.

Czy można robić zdjęcia akt sprawy na policji? ›

Zatem, pamiętajcie jeżeli na podstawie przepisów prawa macie dostęp do akt sprawy, to macie również prawo te akta fotografować!

Co to jest zasada jawności? ›

Strony i uczestnicy postępowania mają prawo przeglądać akta sprawy i otrzymywać odpisy lub wyciągi z tych akt. Zasada jawności postępowania polega zatem na jawnym rozpoznawaniu spraw, natomiast jej ograniczenie musi wskazywać - w sposób wyraźny - szczególny przepis prawa.

Po jakim czasie umarza się śledztwo? ›

325f § 1 zezwala na umorzenie dochodzenia i wpisaniu sprawy do rejestru przestępstw jeżeli dane uzyskane w toku czynności niecierpiących zwłoki (mogą być dokonywane tylko w ciągu 5 dni od dnia pierwszej czynności) lub prowadzonego przez okres co najmniej 5 dni dochodzenia nie stwarzają dostatecznych podstaw do wykrycia ...

Czy w sprawie karnej oskarżony musi mieć obrońcę? ›

Oskarżony musi mieć obrońcę w postępowaniu przed sądem okręgowym, jeżeli zarzucono mu zbrodnię. W takim wypadku udział obrońcy w rozprawie głównej jest obowiązkowy. Art.

Ile obrońców może mieć oskarżony? ›

Wersja od: 1 stycznia 2023 r. do: 21 czerwca 2023 r. Oskarżony może mieć jednocześnie nie więcej niż trzech obrońców.

Ile czasu ma prokurator na wniesienie aktu oskarżenia? ›

Prokuratora zobowiązuje termin, co do zasady – akt oskarżenia powinien zostać wniesiony w terminie 14 dni od zamknięcia śledztwa lub dochodzenia.

Kiedy prokurator kieruje sprawę do sądu? ›

Po zakończeniu postępowania przygotowawczego prowadzonego przez prokuratora i policja na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego, który daje podstawę i duże prawdopodobieństwo świadczące o popełnieniu przestępstwa, prokurator kieruje do sądu akt oskarżenia.

Kiedy policja kieruje sprawę do prokuratury? ›

Policja ma za zadanie prowadzić dochodzenie do momentu uzyskania spójnego obrazu całości lub przekonania, że dalsze dochodzenie nie przyniesie nowych rezultatów. Po zamknięciu dochodzenie policja przekazuje akta do prokuratury. Tu sprawdzane są wyniki. Prokurator może nakazać policji powtórne dochodzenie.

Kiedy oskarżony nie musi być na rozprawie? ›

Uznanie, że obecność oskarżonego na rozprawie głównej jest obowiązkowa wymaga wyraźnej, odrębnej decyzji procesowej. Wydania takiej decyzji nie można domniemywać. Jeśli zatem otrzymałeś wezwanie z sądu, na którym brak jest informacji dotyczącej obowiązkowego stawiennictwa – nie masz obowiązku stawiać się na rozprawie.

Ile czasu mija od aktu oskarżenia do rozprawy? ›

78 § 1, powinno zostać złożone do sądu w terminie 7 dni od daty doręczenia odpisu aktu oskarżenia.

Co po przesłaniu aktu oskarżenia? ›

Po wpłynięciu do sądu aktu oskarżenia, wymagane jest doręczenie jego odpisu oskarżonemu, jednocześnie wzywając go do składania wniosków dowodowych. Sąd wyznacza termin rozprawy, na której przeprowadzane będą dowody.

Co lepsze umorzenie czy uniewinnienie? ›

Uniewinnienie oskarżonego od popełnienia zarzucanego mu czynu jest oczywiście najkorzystniejsze. Ma bardziej doniosły wydźwięk w opinii społecznej. Dobry adwokat Wrocław podkreśla, że wyrok uniewinniający oznacza, że przeprowadzone dowody pozwoliły na wyjaśnienie sprawy i brak jest podstaw do skazania oskarżonego.

Po jakim czasie sprawa zostaje umorzona? ›

Warunkowe umorzenie następuje na okres próby, który wynosi od roku do lat 2 i biegnie od uprawomocnienia się orzeczenia. § 2. Postępowanie karne należy podjąć, jeżeli sprawca w okresie próby uchyla się od wykonania obowiązku nałożonego w myśl art.

Jakie są szanse na warunkowe umorzenie? ›

Na warunkowe umorzenie postępowania nie mogą liczyć ci, którzy popełnili przestępstwo zagrożone karą przekraczającą 5 lat pozbawienia wolności. Z dużą dozą prawdopodobieństwa takie rozwiązanie nie zostanie zastosowane również w przypadku osób, które spowodowały „pod wpływem” bezpośrednie zagrożenie na drodze.

Czy adwokat pomoze w sprawie karnej? ›

Obrońca z urzędu w sprawach karnych

W toku postępowania karnego oskarżonemu (oraz podejrzanemu) przysługuje prawo do obrony. Obrońcą może być jedynie adwokat lub radca prawny (a z ich upoważnienia w zastępstwie aplikant adwokacki/aplikant radcowski).

Ile się czeka na sprawę karna w sądzie 2023? ›

W zależności od tego, do sądu której instancji trafia sprawa, jak bardzo jest ona skomplikowana, a także jak bardzo obłożony jest sędzia, na rozpoczęcie pierwszej rozprawy czeka się od 3 do 6 miesięcy.

Jak długo czeka się na rozprawę w sądzie karnym? ›

Ile trwa rozprawa w sądzie karnym? Długość rozprawy sądowej zależy od wielu czynników: liczby stron sprawy, ilości dowodów, liczby świadków, biegłych czy nawet terminowości sędziego rozpatrującego sprawę. Rozprawa może trwać od kilku minut do całego dnia (łącznie z przerwami).

Jakie prawo obowiazuje za granicą? ›

Zasadę obywatelstwa wyraża z kolei art. 109 k.k. Dotyczy ona obywatela Polski, który popełnił przestępstwo za granicą. Musi on jednak posiadać obywatelstwo w chwili popełnienia przestępstwa. Czyn zabroniony powinien być karany również w miejscu, w którym go popełniono.

Co to jest typ kwalifikowany czynu zabronionego? ›

Typ czynu zabronionego, którego znamiona wskazują na zwiększoną szkodliwość społeczną względem tzw. typu podstawowego jest nazywany typem kwalifikowanym, zaś typ charakteryzujący się zmniejszoną szkodliwością społeczną – typem uprzywilejowanym.

Co oznacza art 209 1 kk? ›

Uchylanie się od obowiązku alimentacyjnego

podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

Kto popełnia wykroczenie? ›

§ 1. Odpowiedzialności za wykroczenie podlega ten tylko, kto popełnia czyn społecznie szkodliwy, zabroniony przez ustawę obowiązującą w czasie jego popełnienia pod groźbą kary aresztu, ograniczenia wolności, grzywny do 5000 złotych lub nagany.

Jak określa się miejsce i czas popełnienia przestępstwa? ›

Czyn zabroniony uważa się za popełniony w miejscu, w którym sprawca działał lub zaniechał działania, do którego był obowiązany, albo gdzie skutek stanowiący znamię czynu zabronionego nastąpił lub według zamiaru sprawcy miał nastąpić.

Co jest przestępstwem? ›

Przestępstwo - czyn człowieka zabroniony przez ustawę pod groźbą kary jako zbrodnia lub występek, bezprawny, zawiniony i społecznie szkodliwy w stopniu wyższym niż znikomy.

Jak długo trwa postępowanie w sprawie o wykroczenie? ›

Art. 54. Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia

Powinny one być zakończone w ciągu miesiąca od ich podjęcia.

Ile może trwać karą aresztu? ›

Wersja od: 12 maja 2023 r. do: 21 czerwca 2023 r. Kara aresztu trwa najkrócej 5, najdłużej 30 dni; wymierza się ją w dniach.

Czy wykroczenie jest karalne? ›

Wykroczenia można powiedzieć ze są „łagodniejszymi przestępstwami”. Zgodnie bowiem z definicją zawartą w kodeksie wykroczeniem jest czyn społecznie szkodliwy, zabroniony przez ustawę obowiązującą w czasie jego popełnienia pod groźbą kary aresztu, ograniczenia wolności, grzywny do 5.000 złotych lub nagany.

Kto może przeglądać akta sprawy? ›

Prawo wglądu do akt sprawy mają strony postępowania (powód, pozwany, wnioskodawca, uczestnik, oskarżony, oskarżyciel, oskarżyciel posiłkowy) oraz ich pełnomocnicy. Wymienione osoby mają prawo sporządzania notatek, zawnioskowania o wydanie kserokopii oraz wykonania fotokopii.

Kto ma prawo wglądu do akt sprawy? ›

Wgląd do akt sprawy mają wszystkie strony postępowania (powód - pozwany, wnioskodawca - uczestnik, oskarżony/obwiniony - oskarżyciel/ oskarżyciel posiłkowy, wierzyciel – dłużnik), oraz ich pełnomocnicy.

Czy pracownik kancelarii może przeglądać akta? ›

Akta przekazywane są do wglądu po stwierdzeniu przez komornika bądź upoważnionego pracownika kancelarii, czy osoba zamawiająca ma prawo wglądu do akt sprawy i czy akta mogą być udostępnione interesantowi.

Czy można sprawdzić akta sprawy przez internet? ›

Akta postępowania sądowego mogą być prowadzone w formie elektronicznej, mogą też być w takiej formie udostępniane stronom w systemie teleinformatycznym (portal PASSA - portal.nsa.gov.pl), po uprzednim uwierzytelnieniu strony za pomocą profilu zaufanego albo danych weryfikowanych za pomocą kwalifikowanego certyfikatu ...

Kiedy stronie można odmówić dostępu do akt postępowania? ›

Opisywane uprawnienie strony może zostać ograniczone wyłącznie w przypadku dostępu do akt sprawy zawierających informacje niejawne o klauzuli tajności „tajne" lub „ściśle tajne", a także do innych akt, które organ administracji publicznej wyłączy ze względu na ważny interes państwowy (art. 74 § 1 KPA).

Czy można kserować akta sprawy? ›

Przede wszystkim chodziło o kserowanie akt. Zgodnie z art. 73 § 1 kodeksu postępowania administracyjnego strona ma prawo wglądu w akta sprawy w obecności pracownika urzędu. Może też sporządzić z nich notatki, odpisy, kopiować.

Jak można zapoznać się z aktami sprawy? ›

Z aktami sprawy można zapoznać się w Czytelni Akt. Każdej ze stron przysługuje prawo sporządzania notatek z akt sprawy. Każda ze stron ma prawo wystąpić w wnioskiem do sądu o sporządzenie fotokopii oraz o wydanie kserokopii poszczególnych kart z akt sprawy. Opłata za wydanie kserokopii dokumentów wynosi 1 zł za stronę.

Jak długo przechowywane są akta sądowe? ›

Przez okres 10 lat przechowuje się akta spraw cywilnych i gospodarczych niewymienionych w ust. 1 i 2 oraz spraw rozpoznanych w postępowaniu uproszczonym. Akta spraw z zakresu postępowania o wpis do rejestru zastawów i do rejestru dłużników niewypłacalnych przechowuje się przez okres 2 lat.

Czy policjant może przeglądać akta osobowe pracownika podczas prowadzonego dochodzenia? ›

Zakaz udostępnienia akt osobowych pracownika nie dotyczy organów kontrolnych, które ze względu na swoją funkcję uprawnione są do wglądu w dokumentację pracowniczą. Pracodawca musi więc ujawnić treść tej dokumentacji np. sądom, inspektorom PIP, społecznym inspektorom pracy czy inspektorom ZUS.

Ile kosztuje kopia akt sprawy? ›

Opłata wynosi 20 zł za każde rozpoczęte 20 stron, a w przypadku wydania uwierzytelnionej kserokopii pobrana jest opłata w wysokości 20 zł za każde rozpoczęte 10 stron. Nie pobiera się opłaty za sporządzenie kserokopii z akt sprawy od strony postępowania zwolnionej od ponoszenia kosztów sądowych w całości.

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Melvina Ondricka

Last Updated: 15/11/2023

Views: 5281

Rating: 4.8 / 5 (68 voted)

Reviews: 91% of readers found this page helpful

Author information

Name: Melvina Ondricka

Birthday: 2000-12-23

Address: Suite 382 139 Shaniqua Locks, Paulaborough, UT 90498

Phone: +636383657021

Job: Dynamic Government Specialist

Hobby: Kite flying, Watching movies, Knitting, Model building, Reading, Wood carving, Paintball

Introduction: My name is Melvina Ondricka, I am a helpful, fancy, friendly, innocent, outstanding, courageous, thoughtful person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.